Het plan ouderinitiatief Covída

Op deze website wordt in het algemeen verteld over het project. In het projectplan van de stichting worden onderwerpen verder uiteengezet.

Financiën zorg

De zorg wordt ingekocht bij zorgaanbieder Prisma. De bewoner betaalt de zorg vanuit zijn of haar Persoons Gebonden Budget (PGB). Om de zorg te kunnen financieren is er voldoende schaalgrootte nodig. Het is essentieel dat alle bewoners hun PGB gezamenlijk inzetten om de zorg te betalen. Dit wordt voor de bewoners verplicht gesteld. 

Bewoners in een wooninitiatief ontvangen via hun PGB een Toeslag Wooninitiatieven. De bewoners kunnen deze toeslag inzetten voor extra zorg, domotica en veiligheidsvoorzieningen, en de huur van de gezamenlijke ruimtes. In 2020 is deze toelage € 4400,- per bewoner per jaar.

De dagbesteding in het ouderinitiatief is voor maximaal 8 personen; voor eigen bewoners en voor enkele externen. Elke bewoner kan een dag in de werkweek dagbesteding inkopen vanuit het PGB. De personele bezetting bij de dagbesteding wordt verzorgd door Prisma. Hierdoor is er altijd een medewerker op de woning aanwezig.

Financiën wonen

De stichting pleit ervoor dat bewoners de huur van hun appartement en een deel van de huur van de gezamenlijke ruimtes direct aan de ontwikkelaar betalen. De stichting loopt hierdoor minder financieel risico en heeft minder administratie. De hoogte van de huur die de bewoners betalen moet dusdanig zijn dat de bewoners recht op huurtoeslag hebben. Omdat Covída graag wil bepalen wie er in een appartement komt te wonen wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar waarin afspraken over leegstand worden opgenomen. De bewoners betalen via een maandelijkse ‘Bijdrage Covída’ mee aan een leegstandsfonds. 

Covída huurt het logeerappartement  en de gezamenlijke ruimten direct van de ontwikkelaar. Daar staan de inkomsten tegenover die worden geïnd door verhuur van de logeerkamer en een deel van de Toeslag Wooninitiatieven. Gebruikelijke tarieven voor een weekend logeren variëren tussen € 450,- en € 500,-.

De ontwikkelaar kan zorgen voor collectieve aanpassingen zoals valbescherming, verbrede deuren, grote badkamers en inductiekookplaten en voor gebouw- en installatietechnische voorzieningen voor de brandveiligheid. 

Individuele woningaanpassingen, zoals een badlift of verhoogd toilet, in het eigen appartement kunnen helemaal of gedeeltelijk vergoed worden door de gemeente. Dat valt onder de wet Maatschappelijke opvang (WMO). De bewoners moeten daarvoor zelf een aanvraag doen.

Overige kosten

Behalve de huur van het logeerappartement en de gezamenlijke ruimtes heeft Covída nog overige kosten. Deze kosten worden gedekt door een ‘Bijdrage Covída’ van de bewoners te vragen en de servicekosten in rekening te brengen. De hoogte van de bijdrage wordt door het bestuur bepaald en aangepast als daar aanleiding toe is. De ‘bijdrage Covída’ wordt zo veel als mogelijk gevuld door sponsorgeld en giften.

Opbouw leegstandsfonds appartementen;
Periodieke vervanging van stoffering, meubilair en voorzieningen;
Ontwikkeling wooninitiatief;
Inzet van deskundigheid om eigen activiteiten en samenwerking te ontwikkelen ten gunste van de bewoners;
Ontspanning, activiteiten en uitjes bewoners;
(Onvoorziene) kosten welke ten gunste van de bewoners worden gemaakt (vervoer, gemaakte kosten vrijwilligers);
Schoonmaak- en onderhoudskosten gebouw, lift en andere technische installaties;
Onderhoud tuin;
Onderhouds- en servicekosten domotica, brandveiligheid, communicatiesystemen;
Gemeentelijke- en Waterschapsbelastingen
Verzekeringen;
Opbouw van de financiële buffers om de continuering van de exploitatie van de woonvoorziening te borgen.

Voeding;
Energie, water, elektra;
Verzekeringen;
Telefoon, internet, televisie.

Voorbeeld inkomsten / uitgaven voor bewoner (23+) per maand (dd 2020)

Inkomsten bewoner

  • Wajong € 1077,-

  • Huurtoeslag € 350,-

  • Zorgtoeslag € 104,-

  • TOTAAL € 1531,-

Uitgaven bewoner

  • Huur appartement € 600,-

  • Voeding € 160,-

  • Servicekosten € 100,-

  • Bijdrage Covída € 150,-

  • Zorgverzekering € 155,-

  • TOTAAL € 1165,--